Portal
 
Ośrodek
Sportu
Biblioteka Publiczna
T. Przyjaciół Radzymina
PZW 19 Radzymin
PZŁ - Koło
Przepiórka
OSP Gm.
Radzymin
UMiG
Radzymin
Powiat Wołomiński
 
 
 
napisz do RPInfo.pl
 
 
DODAJ DO ULUBIONYCH   - 567213 odwiedzin
:)
100 lat Niepodległości
Informacje - ZAPYTANIA OFERTOWE
RAZEM: 1   
Zapytanie ofertowe na koszulki z nadrukiem
30.05.2018
Radzymin, 30 maja 2018r.


ZAPYTANIE OFERTOWE

Podstawa prawna:

Wartość zamówienia nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30.000
euro bez podatku vat i dlatego, zgodnie z art. 4 kpt. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. - Prawo zamówień
publicznych, w postępowaniu nie stosuje się ww. ustawy.


ZAMAWIAJĄCY:
Radzymiński Ośrodek Kultury i Sportu
Al. Jana Pawła II 20
05 – 250 Radzymin
NIP:125 – 05 – 59 – 430
e-mail: biuro@rokisradzymin.pl


Zaproszenie do złożenia oferty cenowej na wykonanie koszulek technicznych z nadrukiem

I Opis przedmiotu zamówienia:

Wykonanie nadruku na koszulkach:
Ilość koszulek minimum 500 sztuk. Dokładną ilość koszulek i rozmiary podamy w dniu 1 sierpnia 2018r., ponieważ zapisy na bieg trwają do końca lipca br.

Kolor biało czerwony (czerwień wskazana na bokach koszulki , na rękawach), gramatura 140, 100% poliester oddychający i szybkoschnący w wersji damskiej i męskiej
Przewidywana ilość koszulek i przewidywane rozmiary wg roku poprzedniego:
Męskie: M – 110, L – 140, S – 40, XL – 70, XXL – 20, 3XL – 10,
Damskie: M – 70, L – 20, XL – 20, XS – 20, S - 40

Cena brutto jednej koszulki z nadrukiem A4 na przodzie koszulki (pełny kolor) wg załączonego projektu + napis na lewym rękawie: Radzymin miasto Cudu nad Wisłą, 15 VIII 2018 (projekt prześlemy w późniejszym terminie)
pakowaniem jednostkowym w woreczki i zbiorczym numerami koszulek oraz koszt dostawy.

II Informacja:
Wykonanie koszulek i dostarczenie do dnia 10 sierpnia 2018 roku.
III Opis przedmiotu umowy:
Na przedmiot umowy składa się wykonanie nadruku na koszulkach według powyższych wytycznych.
IV Zawartość oferty:
1. Cena brutto.
Sposób oceny oferty:
1. Oferty zostaną ocenione wg kryterium: najniższa proponowana cena l00%.
V Osoba upoważniona do kontaktu z oferentami:
Dyrektor ROKiS – Mirosław Jusiński
Tel. 602- 792 – 520.
VI Procedura - Sposób sporządzenia oferty:
1. Ofertę w wersji elektronicznej należy przesłać na adres mailowy: biuro@rokisradzymin.pl,
do dnia 13.06.2017r. godz. 13:00
2. W przypadku ofert składanych w formie pisemnej na zewnętrznej stronie opakowania (kopercie) należy podać nazwę i dokładny adres wraz z numerami telefonów, mailem i numerem faksu oferenta.
3. Formularz oferty musi być napisany w języku polskim, na maszynie lub komputerze
oraz podpisany przez osobę upoważnioną do reprezentowania oferenta na zewnątrz.
4. W przypadku ofert składanych drogą elektroniczną, oferta (skan) powinna zawierać czytelny podpis i pieczęć oferenta lub jego pełnomocnika.
5. Otwarcie ofert i wybór najkorzystniejszej z nich nastąpi w dn. 13.06.2017r. o godzinie 13:30 w siedzibie ROKiS. Firma, która złoży najkorzystniejszą ofertę zostanie powiadomiona telefonicznie.
6. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

Wszelkich dodatkowych informacji udzieli – Mirosław Jusiński 602 – 792 – 520.

V Postanowienia końcowe:
1. Oferent, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą zobowiązany jest do zawarcia umowy w terminie 3 dni od daty ogłoszenia wyników zapytania przez Zamawiającego (informacja zostanie przekazana telefonicznie.
2. W przypadku nieprzystąpienia do zawarcia umowy, zamawiający wezwie do zawarcia umowy kolejnego oferenta, który zaproponował najniższą cenę za wyłączność usługi.
3. Zamawiający zastrzega sobie prawo odstąpienia bądź unieważnienia zapytania ofertowego bez podania przyczyny w przypadku zaistnienia okoliczności nieznanych Zamawiającemu w dniu sporządzania niniejszego zapytania Ofertowego.
4. Oferent może wprowadzić zmiany w złożonej ofercie lub ją wycofać, pod warunkiem, że uczyni to przed upływem terminu składania ofert. Zarówno zmiana jak i wycofanie oferty wymagają zachowania formy pisemnej.
5. Zamawiający wykluczy z postępowania Oferentów, którzy nie spełniają warunków udziału w postępowaniu tj. nie wykażą doświadczenia w wykonaniu przedmiotu podobnego do przedmiotu zapytania.
6. Zamawiający zastrzega sobie prawo sprawdzania w toku oceny ofert wiarygodności przedstawionych przez Oferentów informacji.
7. Zamawiający wykluczy z postępowania Oferentów, co do których wskutek sprawdzenia wiarygodności oferty poweźmie informację o zawarciu w złożonej ofercie danych niezgodnych z prawdą.
8. Ofertę Oferenta wykluczonego z postępowania uznaje się za odrzuconą.
9.Oferenci uczestniczą w postępowaniu ofertowym na własne ryzyko i koszt, nie przysługują im żadne roszczenia z tytułu odstąpienia przez Zamawiającego od postępowania ofertowego.
10. Zamawiający zastrzega sobie możliwość wyboru kolejnej wśród najkorzystniejszych ofert, jeżeli oferent, którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza, uchyli się od umowy o realizację przedmiotu niniejszego zamówienia.