Portal
 
Ośrodek
Sportu
Biblioteka Publiczna
T. Przyjaciół Radzymina
PZW 19 Radzymin
PZŁ - Koło
Przepiórka
OSP Gm.
Radzymin
UMiG
Radzymin
Powiat Wołomiński
 
 
 
napisz do RPInfo.pl
 
 
DODAJ DO ULUBIONYCH   - 704023 odwiedzin
:)
Informacje - ZAPYTANIA OFERTOWE
RAZEM: 2   
Zapytanie cenowe na koszulki - III Bieg
30.01.2019
Radzymin, 30.01.2019r.


ZAPYTANIE OFERTOWE

Podstawa prawna:

Wartość zamówienia nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30.000
euro bez podatku vat i dlatego, zgodnie z art. 4 kpt. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. - Prawo zamówień
publicznych, w postępowaniu nie stosuje się ww. ustawy.


ZAMAWIAJĄCY:
Radzymiński Ośrodek Kultury i Sportu
Al. Jana Pawła II 20
05 – 250 Radzymin
NIP:125 – 05 – 59 – 430
e-mail: biuro@rokisradzymin.pl


Zaproszenie do złożenia oferty cenowej na wykonanie
koszulek bawełnianych z nadrukiem


1. Czas realizacji zamówienia: 19 marca 2019r.

I Opis przedmiotu zamówienia:

Wykonanie nadruku na koszulkach.
Ilość koszulek minimum 600 sztuk. Dokładną ilość koszulek i rozmiary podamy najpóźniej w dniu 7 marca 2019r.

Koszulki bawełniane, kolor czarny, gramatura 180 – 190g , rozmiary w wersji damskiej i męskiej

Cena brutto jednej koszulki z nadrukiem A4 z przodu koszulki (logo biegu w załączeniu), pakowaniem jednostkowym w woreczki oraz zbiorczo rozmiarami + koszt dostawy.

II Informacja:
Wykonanie koszulek i dostarczenie do dnia 19 marca 2019 roku.
III Opis przedmiotu umowy:
Na przedmiot umowy składa się wykonanie nadruku na koszulkach według powyższych wytycznych.
IV Zawartość oferty:
1. Cena brutto.
Sposób oceny oferty:
1. Oferty zostaną ocenione wg kryterium: najniższa proponowana cena brutto l00%.
V Osoba upoważniona do kontaktu z oferentami:
Dyrektor ROKiS – Mirosław Jusiński
Tel. 602- 792 – 520.
VI Procedura - Sposób sporządzenia oferty:
1. Ofertę w wersji elektronicznej należy przesłać na adres mailowy: biuro@rokisradzymin.pl,
do dnia 07.02.2019r. godz. 13:00
2. W przypadku ofert składanych w formie pisemnej na zewnętrznej stronie opakowania (kopercie) należy podać nazwę i dokładny adres wraz z numerami telefonów, mailem i numerem faksu oferenta.
3. Formularz oferty musi być napisany w języku polskim, na maszynie lub komputerze
oraz podpisany przez osobę upoważnioną do reprezentowania oferenta na zewnątrz.
4. W przypadku ofert składanych drogą elektroniczną, oferta (skan) powinna zawierać czytelny podpis i pieczęć oferenta lub jego pełnomocnika.
5. Otwarcie ofert i wybór najkorzystniejszej z nich nastąpi w dn. 07.02.2019r. o godzinie 13:30 w siedzibie ROKiS. Firma, która złoży najkorzystniejszą ofertę zostanie powiadomiona telefonicznie.
6. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

Wszelkich dodatkowych informacji udzieli – Mirosław Jusiński 602 – 792 – 520.

V Postanowienia końcowe:
1. Oferent, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą zobowiązany jest do zawarcia umowy w terminie 5 dni od daty ogłoszenia wyników zapytania przez Zamawiającego (informacja zostanie przekazana telefonicznie.
2. W przypadku nieprzystąpienia do zawarcia umowy, zamawiający wezwie do zawarcia umowy kolejnego oferenta, który zaproponował najniższą cenę za wyłączność usługi.
3. Zamawiający zastrzega sobie prawo odstąpienia bądź unieważnienia zapytania ofertowego bez podania przyczyny w przypadku zaistnienia okoliczności nieznanych Zamawiającemu w dniu sporządzania niniejszego zapytania Ofertowego.
4. Oferent może wprowadzić zmiany w złożonej ofercie lub ją wycofać, pod warunkiem, że uczyni to przed upływem terminu składania ofert. Zarówno zmiana jak i wycofanie oferty wymagają zachowania formy pisemnej.
5. Zamawiający wykluczy z postępowania Oferentów, którzy nie spełniają warunków udziału w postępowaniu tj. nie wykażą doświadczenia w wykonaniu przedmiotu podobnego do przedmiotu zapytania.
6. Zamawiający zastrzega sobie prawo sprawdzania w toku oceny ofert wiarygodności przedstawionych przez Oferentów informacji.
7. Zamawiający wykluczy z postępowania Oferentów, co do których wskutek sprawdzenia wiarygodności oferty poweźmie informację o zawarciu w złożonej ofercie danych niezgodnych z prawdą.
8. Ofertę Oferenta wykluczonego z postępowania uznaje się za odrzuconą.
9.Oferenci uczestniczą w postępowaniu ofertowym na własne ryzyko i koszt, nie przysługują im żadne roszczenia z tytułu odstąpienia przez Zamawiającego od postępowania ofertowego.
10. Zamawiający zastrzega sobie możliwość wyboru kolejnej wśród najkorzystniejszych ofert, jeżeli oferent, którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza, uchyli się od umowy o realizację przedmiotu niniejszego zamówienia.
Zapytanie ofertowe na odzież, obuwie i sprzęt sportowy
31.08.2018
Radzymin, 31 sierpnia 2018r.


ZAPYTANIE OFERTOWE

Podstawa prawna:

Wartość zamówienia nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30.000
euro bez podatku vat i dlatego, zgodnie z art. 4 kpt. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. - Prawo zamówień
publicznych, w postępowaniu nie stosuje się ww. ustawy.


ZAMAWIAJĄCY:
Radzymiński Ośrodek Kultury i Sportu
Al. Jana Pawła II 20
05 – 250 Radzymin
NIP:125 – 05 – 59 – 430
e-mail: biuro@rokisradzymin.pl


Zaproszenie do złożenia oferty cenowej na odzież, obuwie i sprzęt sportowy

I Opis przedmiotu zamówienia:
II Informacja:
Obuwie
Jordan Why Not Zer0.1 Low "UCLA" roz. 45
Air Jordan 3 Retro Katrina roz. 42
Air Jordan 3 Retro Katrina roz. 45
Air Jordan XXXII "Chinese New Year" roz 44.5
Converse Chuck Taylor All Star Low roz 41.5
Nike Kyrie 4 "Uncle Drew" roz 46
Stroje
Materiał: 100% poliester Nadruk Sublimacyjny
20 x strój jasny (Koszulka koszykarska + spodenki koszykarskie bez napisu JANDA) zawierających pełną personalizację dwa loga, numeracja koszulki przód, tył i spodenki.
20x strój ciemny (Koszulka koszykarska + spodenki koszykarskie) zawierających pełną personalizację dwa loga, numeracja koszulki przód, tył i spodenki
Uszyte według załączonego projektu.
Sprzęt
12 sztuk Spalding Piłka Do Koszykówki TF-1000 Legacy r. 7

Realizacja ofert i dostarczenie do dnia 17 września 2018 roku.
III Opis przedmiotu umowy:
Na przedmiot umowy składa się wykonanie nadruku na koszulkach według powyższych wytycznych.
IV Zawartość oferty:
1. Cena brutto.
Sposób oceny oferty:
1. Oferty zostaną ocenione wg kryterium: najniższa proponowana cena brutto 80%, czas realizacji 5%, reklamacje 5%, dostawa 5%, materiał 5%.
V Osoba upoważniona do kontaktu z oferentami:
Damian Obłuski, tel. 795 687 536
VI Procedura - Sposób sporządzenia oferty:
1. Ofertę w wersji elektronicznej należy przesłać na adres mailowy: biuro@rokisradzymin.pl,
do dnia 07.09.2018r. godz. 13:00
2. W przypadku ofert składanych w formie pisemnej na zewnętrznej stronie opakowania (kopercie) należy podać nazwę i dokładny adres wraz z numerami telefonów, mailem i numerem faksu oferenta.
3. Formularz oferty musi być napisany w języku polskim, na maszynie lub komputerze
oraz podpisany przez osobę upoważnioną do reprezentowania oferenta na zewnątrz.
4. W przypadku ofert składanych drogą elektroniczną, oferta (skan) powinna zawierać czytelny podpis i pieczęć oferenta lub jego pełnomocnika.
5. Otwarcie ofert i wybór najkorzystniejszej z nich nastąpi w dn. 07.09.2018r. o godzinie 13:30 w siedzibie ROKiS. Firma, która złoży najkorzystniejszą ofertę zostanie powiadomiona telefonicznie.
6. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

Wszelkich dodatkowych informacji udzieli – Damian Obłuski, tel. 795 687 536

V Postanowienia końcowe:
1. Oferent, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą zobowiązany jest do zawarcia umowy w terminie 3 dni od daty ogłoszenia wyników zapytania przez Zamawiającego (informacja zostanie przekazana telefonicznie.
2. W przypadku nieprzystąpienia do zawarcia umowy, zamawiający wezwie do zawarcia umowy kolejnego oferenta, który zaproponował najniższą cenę za wyłączność usługi.
3. Zamawiający zastrzega sobie prawo odstąpienia bądź unieważnienia zapytania ofertowego bez podania przyczyny w przypadku zaistnienia okoliczności nieznanych Zamawiającemu w dniu sporządzania niniejszego zapytania Ofertowego.
4. Oferent może wprowadzić zmiany w złożonej ofercie lub ją wycofać, pod warunkiem, że uczyni to przed upływem terminu składania ofert. Zarówno zmiana jak i wycofanie oferty wymagają zachowania formy pisemnej.
5. Zamawiający wykluczy z postępowania Oferentów, którzy nie spełniają warunków udziału w postępowaniu tj. nie wykażą doświadczenia w wykonaniu przedmiotu podobnego do przedmiotu zapytania.
6. Zamawiający zastrzega sobie prawo sprawdzania w toku oceny ofert wiarygodności przedstawionych przez Oferentów informacji.
7. Zamawiający wykluczy z postępowania Oferentów, co do których wskutek sprawdzenia wiarygodności oferty poweźmie informację o zawarciu w złożonej ofercie danych niezgodnych z prawdą.
8. Ofertę Oferenta wykluczonego z postępowania uznaje się za odrzuconą.
9.Oferenci uczestniczą w postępowaniu ofertowym na własne ryzyko i koszt, nie przysługują im żadne roszczenia z tytułu odstąpienia przez Zamawiającego od postępowania ofertowego.
10. Zamawiający zastrzega sobie możliwość wyboru kolejnej wśród najkorzystniejszych ofert, jeżeli oferent, którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza, uchyli się od umowy o realizację przedmiotu niniejszego zamówienia.

Rozmiarówka ...

Zdjęcie 1 ...
Zdjęcie 2 ...
Zdjęcie 3 ...
Zdjęcie 4 ...
Zdjęcie 5 ...
Zdjęcie 6 ...
Zdjęcie 7 ...
Zdjęcie 8 ...